Domenii expertiză

Societăți, Asociații, Fundații

Experienţa SCPA „Coste şi Ioanid” în domeniul dreptului societar a fost câştigată în cadrul unor proiecte relevante, oferind clienţilor noştri o abordare profesională.

Serviciile de asistenţă juridică asigurate acoperă o arie vastă

 • înfiinţarea de societăţi comerciale (societăți cu răspundere limitată, societăți pe acţiuni cu acțiuni nominative sau la purtător)
 • înfiinţarea de organizaţii non-profit (asociaţii, fundaţii), funcţionarea curentă a acestora
 • înregistrarea modificărilor care apar pe parcursul desfăşurării activităţii la Registrul Comerţului
 • actualizare de date identificare asociaţi, limitare/prelungire mandat administrator
 • înfiinţare punct de lucru/sediu secundar, radiere obiect de activitate, suspendare temporară activitate
 • operaţiuni de încetare, dizolvare, lichidare, divizare şi restructurare
 • cesiune părţi sociale, structura acţionariatului, aspecte privind capitalul social
 • consultanţă juridică şi redactare de rapoarte de consultanţă cu privire la temeiurile contractuale specifice fiecărui tip de tranzacţie
Imobiliare și Construcții

Un due dilligence juridic minuţios, consultanţă şi asistenţă juridică de calitate pe tot parcursul derulării proiectului – atât în faza achiziţiei, dar şi în faza obţinerii autorizaţiilor şi dezvoltării ulterioare a proiectului – reprezintă condiţii sine qua non pentru orice proiect imobiliar de succes.

Experienţa societăţii noastre include ample tranzacţii imobiliare, analiza legală diligentă cu privire la titluri de proprietate, dezvoltare, investiţie, parteneriate, vânzări şi achiziţii, fonduri de investiţii imobiliare, litigii imobiliare, proiecte de construcţii şi antreprenoriat, tranzacţii imobiliare şi garanţii complexe.

Oferim consultanță cu privire la aspecte privind dreptul imobiliar

 • consultanţă juridică în tranzacţii imobiliare
 • realizarea de rapoarte de analiză juridică atât pentru cumpărător, cât şi pentru vânzător pe baza documentelor legale şi a înregistrărilor care atestă titlul de proprietate asupra terenurilor şi clădirilor
 • consultanţă juridică pentru vânzarea-cumpărarea de proprietăţi imobiliare
 • consultanţă juridică în legătură cu structurarea parteneriatelor şi a altor investiţii imobiliare
 • asistenţă juridică pentru finanţarea şi refinanţarea proiectelor imobiliare, incluzând revizuirea şi redactarea documentaţiei necesare şi asistarea în timpul negocierilor cu finanţatorii
 • consultanţă juridică pe parcursul dezvoltării proiectelor imobiliare, precum şi asistenţă juridică în legătură cu normele de urbanism
 • autorizaţii, avize de construire, tehnice şi de mediu
 • redactarea unei varietăţi de contracte şi documente în legătură cu dezvoltarea proiectelor imobiliare precum: contracte de antrepriză în construcții, contracte de închiriere, contracte de management
 • asistenţă în litigii imobiliare
 • servicii de audit juridic în cazul contractelor de vânzare – cumpărare a proprietăţilor imobiliare (verificare situaţie juridică imobil, verificarea actelor de proprietate, valabilitate titluri de proprietate privind imobilul, verificarea existenţei eventualelor cereri de revendicare sau a eventualelor litigii privind imobilul, verificarea condiţiilor legale în care se poate construi pe terenul achiziţionat – certificat de urbanism, Plan Urbanistic Zonal, etc.)
Contracte Comerciale

Asistăm clienţii la negocierea şi încheierea contractelor, redactând documente, analizând clauzele şi riscurile contractuale. Dorim să asigurăm un climat de afaceri personalizat, în funcţie de specificul fiecărei activităţi.

Venim în sprijinul clienților cu servicii de consultanță privind o paletă vastă din mediul de afaceri

 • negocierea, încheierea şi executarea în condiţii conforme a diferitelor contracte încheiate între persoane fizice şi/sau juridice, române sau străine
 • modalităţi de garantare a obligaţiilor asumate prin contracte, ipoteci mobiliare şi imobiliare, garanţii personale, scrisori de garanţie bancară, conturi ESCROW, alte instrumente juridice utile
 • litigii generate de executarea sau încetarea contractelor, proceduri de executare silită
 • reziliere pentru neexecutarea culpabilă a contractelor
 • litigii ce au ca obiect constatarea clauzelor abuzive în diferite contracte, în special contracte preformulate de către prestatorii de servicii sau furnizorii de bunuri
 • litigii privind recuperarea creanţelor cu celeritate oferind suport pas cu pas în tot ceea ce implică instrumentarea procedurilor de recuperare, de la demararea negocierilor până la recuperarea efectivă a creanţei sau repunerea în posesie

Calitatea serviciilor derivă din cunoştinţele de piaţă şi din know-how-ul acumulat

Oferim clienţilor noştri consultanţă completă în fiecare etapă, în toate formele de soluţionare a litigiilor: în faţa instanţelor judecătoreşti dar şi soluţionarea alternativă a litigiilor prin arbitraj, mediere, conciliere, participând şi în stadiul de adjudecare, executare silită.
Optăm pentru soluţionarea amiabilă, litigiul fiind ultima cale de soluţionare a diferendului.

Insolvența, Faliment și Lichidare

Susţinem clienţii în procedura insolvenţei, reprezentându-i în relaţia cu administratorii judiciari şi lichidatori, precum şi în adunările generale şi în comitetele directorilor.
Experienţa noastră în domeniul procedurii insolvenţei este concentrată pe întelegerea tuturor aspectelor legate de cadrul comercial în care legea insolvenţei este aplicată, motiv pentru care, în situaţia în care societatea pe care o administraţi se confruntă cu o situaţie nefavorabilă a datoriilor sau dacă dobânzile şi penalităţile depăşesc sfera activului patrimonial, nu ezitaţi să ne contactaţi.
Procedura de insolvenţă are ca scop recuperarea datoriilor certe, lichide și exigibile de la o societate care se află în imposibilitatea de a-şi achita datoriile. Procedurile prevăzute de dispoziţiile legii insolvenţei protejează creditorii de caracterul aleatoriu şi totodată inechitabil al executărilor silite individuale.

Acordăm consultanţă juridică, asistare şi reprezentare în vederea

 • formulării cererii de deschidere a procedurii insolvenţei la cererea debitorului sau la cererea creditorului, atât în ceea ce priveşte procedura reglementată de Legea 85/2006 cât şi în cea reglementată de Legea 85/2014
 • redactării cererii de admitere la masa credală pentru valorificarea drepturilor în cazul în care a fost deschisă procedura insolvenţei împotriva unui debitor
 • întocmirii cererii de repunere în termen în cazul în care lichidatorul sau administratorul unui debitor care a intrat în insolvenţă nu v-a notificat cu privire la deschiderea procedurii
 • redactării cererii de atragere a răspunderii administratorului atât în cazul în care creditorii solicită atragerea răspunderii administratorului sau a organelor de conducere, cât şi în cazul care administratorul sau organele de conducere ale societăţii în insolvenţă ar trebui să se apere faţă de o astfel de cerere
Procese Civile

DREPTUL FAMILIEI

Bogata experienţă în domeniul dreptului familiei a fost câştigată în decursul anilor, prin gestionarea unor dosare specifice, cum ar fi, litigii privind desfacerea căsătoriei şi soluţionarea cererilor accesorii (exercitarea autorităţii părinteşti, stabilirea programului de legături personale cu minorii sau plata pensiei de întreţinere), partajul părţilor sociale/acţiunilor între foştii soţi sau infracţiuni contra familiei (în special abandonul de familie).

Asigurăm servicii integrate de consultanţă juridică specializată şi reprezentare în instanţă pentru toate tipurile de dosare de dreptul familiei

 • divorţuri
 • împărţirea bunurilor comune în timpul căsătoriei sau după desfacerea acesteia, partajul
 • acţiuni în stabilirea paternităţii, contestarea recunoaşterii paternităţii, tăgada paternităţii
 • acţiuni privind încredinţarea minorilor spre creştere şi educare
 • stabilirea domiciliului minorilor
 • acţiuni privind evacuarea soţului violent
 • împărţirea provizorie a folosinţei locuinţei comune
 • acţiuni privind restituirea bunurilor proprii

DREPTURI REALE

SCPA „Coste şi Ioanid” vine în sprijinul dumneavoastră cu servicii profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în litigii civile

 • redactarea de acţiuni în revendicare mobiliară/imobiliară, acţiuni privind dezmembrămintele dreptului de proprietate privată, acţiuni în grăniţuire, accesiune
 • redactarea de acţiuni privind proprietatea comună, partaj, proprietate periodică
 • fiducie
 • acţiuni de carte funciară (înscrieri, notări, rectificări)
 • acţiuni posesorii – uzucapiune imobiliară

DREPT SUCCESORAL

Societatea noastră deţine o vastă experienţă în domeniul dreptului succesoral. Vă oferim servicii profesionale şi consultanţă juridică cu privire la dezbaterea succesorală/ testamentară, redactarea testamentelor, cât şi asistenţă şi reprezentare în instanţa de judecată.

Venim în sprijinul clienţilor, oferind servicii profesionale de consultanţă, asistenţă şi reprezentare în litigii având ca obiect

 • acţiuni de partaj judiciar
 • acţiuni în constatarea calităţii de moştenitor
 • reducţiunea liberalităţilor excesive
 • anularea certificatelor de moştenitor
 • deschiderea moştenirii
 • calcularea cotelor succesorale
 • raporturi de donaţie
 • proceduri de mediere, dacă este cazul
Procese Penale

În domeniul de practică al dreptului penal, SCPA „Coste & Ioanid” abordează într-o manieră profesionistă şi meticuloasă o strategie uşor diferită pentru a răspunde cu maximă eficienţă solicitărilor clienţilor în legătură cu diversele probleme particulare din dosarele de drept penal.

Experienţa noastră include cauze în care se dispută cele mai energice măsuri procesuale, cum ar fi arestarea preventivă, până la afacerile foarte complexe care sunt calificate cu prea multă uşurinţă ca fiind de domeniul ilicitului penal de către organele judiciare.

Acordăm asistenţă şi reprezentare juridică atât pentru părţi care au calitate de persoane vătămate, cât şi pentru cele care au calitatea de suspecţi sau inculpaţi.
Aria serviciilor profesionale în domeniul dreptului penal este completă, respectiv acoperă atât faza de urmărire penală, în care acordăm asistenţă şi reprezentare juridică în faţa organelor de urmărire penală (inclusiv Direcţia Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism) cât şi în faza de judecată, în care reprezentăm/asistăm clienţii în faţa tuturor instanţelor de judecată din România.

Oferim suport legal în vederea redactării, depunerii şi susţinerii unor cereri având ca obiect

 • sesizarea organelor de urmărire penală
 • plângeri prealabile ale persoanelor vătămate
 • plângeri îndreptate împotriva măsurilor şi actelor dispuse de organele de urmărire penală
 • constituirea ca parte civila în procesul penal
 • introducerea în procesul penal a părţii responsabile civilmente
 • luarea măsurilor de restituire a unor bunuri
 • contestarea măsurilor asiguratorii
 • suspendarea urmăririi penale sau a judecăţii
 • contestaţii în anulare, revizuiri
 • revocarea măsurilor de siguranţă
 • reabilitări
 • contopiri, liberări condiţionate, amânarea sau întreruperea executării pedepsei închisorii, înlăturarea sau modificarea pedepselor penale aplicate
 • contestaţii la executare
Malpraxis

Demersurile oferite de societatea noastră în domeniul malpraxisului medical constau în analiza cauzei în integralitate, unind aspecte de drept cu cele de medicină generală. Alături de specialişti în medicină, colaboratori ai societăţii, reprezentăm pacienţi, medici, spitale sau clinici.

În cazul în care un pacient acuză un medic de malpraxis, serviciile oferite de societatea noastră au în vedere

 • sesizări către Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică
 • sesizări către Administraţia Unităţii Sanitare, pentru o răspundere în baza Codului Muncii
 • sesizări către Colegiul Medicilor, pentru angajarea răspunderii disciplinare
 • iniţierea unei acţiuni civile în răspundere civilă delictuală, în baza Codului Civil
 • iniţierea unei acţiuni penale prin intermediul plângerii penale pentru răspundere penală, în baza Codului Penal 
Alte domenii de activitate

PROCEDURI CIVILE SPECIALE

Pe cale judiciară, ne ocupăm cu redactarea şi susţinerea diverselor acţiuni în faţa instanţelor de judecată: ordonanţe de plată, cereri cu valoare redusă, acţiuni de drept comun, cereri pentru instituirea măsurilor asigurătorii (sechestru, poprire) şi a sechestrului judiciar. Asistăm şi reprezentăm clienţii noştri în faţa instanţelor judecătoreşti şi de arbitraj, pentru a asigura desfăşurarea cât mai rapidă a acestor proceduri, şi pentru a anihila diversele tactici folosite de debitori pentru tergiversarea sau paralizarea demersurilor de recuperare a creanţei.

PLÂNGERI CONTRAVENŢIONALE

În domeniul de practică contravenţională, SCPA „Coste & Ioanid” reprezintă clienţi in litigii împotriva instituţiilor de stat emitente ale proceselor-verbale de contravenţie, fie că este vorba despre Serviciul Urbanism din cadrul Autorităţilor Locale, Inspectoratul de Stat in Construcţii, Autoritatea Națională pentru Protecţia Consumatorului, Garda de Mediu, Inspectoratul Judeţean de Poliţie – Serviciul Rutier.

În redactarea plângerii contravenţionale vom avea în vedere motivele de anulare a proceselor verbale

 • lipsa obiecţiunilor contravenientului
 • lipsa semnăturii agentului constatator sau a contravenientului
 • lipsa menţiunilor cu privire la numele sau funcţia agentului constatator
 • lipsa unor date cu privire la ziua, luna, anul sau ora la care s-a întocmit procesul verbal sau datarea acestuia în mod eronat
 • stabilirea amenzii în cuantumul respectiv, dar omiţându-se sancţiunea aplicată pentru fiecare din contravenţiile stabilite
 • orice lipsă de menţiuni cu privire la motivele care au condus la întocmirea unui proces verbal sau care nu conţin datele cerute de lege, etc.
 • EXECUTARE SILITĂ

În materia executării silite reprezentăm părţile în vederea desfăşurării procedurii cu celeritate şi cu respectarea prevederilor legale.

De asemenea, reprezentăm părţile în instanţă în cadrul procedurilor accesorii sau incidente executării silite: contestaţie la executare, opoziţie la executare, suspendarea executării, validarea popririi, procedura depunerii cu afectaţiune specială.

CONSULTANŢĂ JURIDICĂ

Ai nevoie de un avocat? Nu știi care sunt șansele reale de câștig în procesul tău?

Contactează-ne și îți vom răspunde în cel mai scurt timp.

Sună acum la 0741 148 975